Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Likwidacja firmy a upadłość firmy

Likwidacja firmy a upadłość firmy

Co to jest likwidacja firmy?

Likwidacja firmy to zakończenie działalności gospodarczej na skutek czego podmiot prawny przestaje istnieć. Obejmuje zatem wszystkie działania zmierzające do całkowitego zamknięcia działalności zarówno w sferze ekonomicznej jak i prawnej.

Likwidacja firmy i  upadłość to dwie całkowicie odmienne czynności  z punktu widzenia prawa. Likwidacja spółki realizowana jest bowiem w oparciu o Kodeksie spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (dalej k.s.h.) a upadłość w oparciu o ustawię z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej p.u.)

W przypadku spółki z o.o. niezbędne jest przeprowadzenie procedury prawnej, która ma na celu ochronę wierzycieli. Spółka postawiona w stan likwidacji funkcjonuje do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia z KRS.

O rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji decyduje najczęściej Zgromadzenie Wspólników spółki podejmując stosowne uchwały i wyznaczając likwidatora.

Likwidację firmy / spółki należy przeprowadzić również w sytuacji gdy spółka nie ma zobowiązań a jej kondycja finansowa jest dobra.

Przyczyny likwidacji firmy

Przyczyny likwidacji firmy mogą wynikać zarówno bezpośredni z ustawy, jak i umowy spółki.

Kodeksie spółek handlowych precyzuje potencjalne przesłanki likwidacji w tym m.in. podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki czy też uchwały o przeniesieniu siedziby spółki za granicę.

Przyczynami wynikającymi z umowy spółki będą przede wszystkim: utrata przez spółkę koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, utrzymująca się strata na działalności spółki, zrealizowanie celu spółki w przypadku tzw. spółek inwestycyjnych np. deweloperskich (tj. zawiązanych dla określonych transakcji lub przedsięwzięć), czy też upływ czasu, na który spółka została zawiązana.

Częstą przyczynę likwidację spółki może być również konflikt pomiędzy wspólnikami, uniemożliwiający osiągnięcie celu spółki, a tym samym uzasadnia żądanie wspólnika o jej rozwiązanie przez sąd.

Przebieg Likwidacji firmy

Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji firmy, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany.

Likwidatorami są co do zasady członkowie zarządu spółki, chyba że uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo umowa spółki stanowią inaczej. Likwidatorów może również ustanowić sąd rejestrowy, jednakże wówczas takich likwidatorów tylko sąd rejestrowy może odwołać.

W myśl art. 282 § 1 k.s.h. likwidatorzy powinni przeprowadzić tzw. czynności likwidacyjne, tj. zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być wszczynane tylko wówczas, gdy jest to konieczne do ukończenia spraw w toku. W granicach swoich kompetencji, określonych powyżej, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania.  Po dokonaniu w/w czynności likwidacyjnych likwidatorzy powinni: sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i po zakończeniu likwidacji, ogłosić przedmiotowe sprawozdanie w siedzibie spółki oraz przedłożyć je sądowi rejestrowemu łącznie z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. Sąd rejestrowy po rozpoznaniu wniosku wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Ustanie bytu prawnego spółki następuje z chwilą uprawomocnienia się tego postanowienia (art. 694(5) § 2 k.p.c.). Zatem w tym momencie spółka traci osobowość prawną i ulega rozwiązaniu.

Czym jest Upadłość firmy?

Upadłość firmy ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Niewypłacalnym w skrócie, jesteśmy wtedy gdy zaprzestaliśmy płacenia wymagalnych zobowiązań co najmniej przez 3 miesiące a suma niewykonanych zobowiązań przekracza 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa, bądź gdy zobowiązania przekraczają  wartość naszego majątku.Każdy niewypłacalny przedsiębiorca zobowiązany jest zgodnie z literą prawa do ogłoszenia upadłości.

Wniosek o upadłość firmy/spółki

Dłużnik zobowiązany jest, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (niewypłacalność), zgłosić w sądzie upadłościowym (tj. sądzie rejonowym – sądzie gospodarczym) wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 21 ust. 1 p.u.). Powyższy obowiązek należy wykonać również, gdy przypuszczamy, iż sąd oddali wniosek ze względu na brak majątku niezbędnego do zaspokojenia kosztów postępowania.

Konsekwencje niezgłoszenia upadłości firmy

Niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość przez członków zarządu spółki może spowodować: ich odpowiedzialność odszkodowawczą (art. 21 ust.3 p.u., w przypadku członków zarządu spółki z o.o. podstawą prawną jest również 299 k.s.h.); zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 p.u.); odpowiedzialność karną (art. 586 k.s.h.); oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli sąd upadłościowy ustali, że w okresie 10 lat od dnia złożenia wniosku  konsument, który wnosi o ogłoszenie upadłości, był członkiem zarządu i nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo, iż ciążył na nim taki obowiązek (art. 491(4) ust. 2 pkt 3 p.u.).

Restrukturyzacja firmy

Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym 

Jak to w życiu nie ma wyłącznie sytuacji białych i czarnych. Wybór pomiędzy likwidacją a upadłością byłby ułomny i skazywał podmioty gospodarcze na dwie nie zawsze odzwierciedlające aktualną sytuację firmy opcje. Z pomocą przyszło jednak prawo restrukturyzacyjne, które ustawodawca wprowadził całkiem niedawno bo od 1 stycznia 2016 r. Obok funkcjonującego już prawa upadłościowego, które obejmowało przede wszystkim sytuację trwałej niewypłacalności. Wprowadza nowe pojęcia dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością i pojęcie restrukturyzacji. Chcesz dowiedzieć się więcej o restrukturyzacji firmy przeczytaj artykuł tutaj

Jeśli nie wiesz czy właściwa dla Ciebie jest upadłość firmy czy likwidacja firmy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie czy konieczna jest upadłość firmy czy likwidacja firmy uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Dodaj komentarz