Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Sprzedaż

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego 

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt WR1F/GUp/8/2022, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ul. Inowrocławskiej 25 we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00346522/2

– za łączną cenę minimalną 351.075,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 35.200,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) do dn. 20.06.2023 r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 20.06.2023 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 21.06.2023 r. o godz. 11.00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin:Regulamin II sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej 

Syndyk wyznaczony w postępowaniach upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 193/22 oraz sygn. akt VIII GUp 194/22, informuje o drugiej łącznej sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości udziałów tj.:

udziałów (100%) w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w granicach działki nr 30 AM-1, w miejscowości Cieszyce przy ul. Zachodniej 6, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie o pow. 0,26 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr WR1K/00223084/1

– za łączną cenę minimalną 662.325,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 66.500 zł do dn. 12.07.2023 r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12.07.2023 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 13.07.2023 r. o godz. 11:00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.
 4. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 10.07.2023 r. o godz. 10:00.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin: regulamin II sprzedaży


Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 302/20, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

udział ½  w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Stefana Starzyńskiego 43 we Wrocławiu, działka nr 237, AM-6, obręb Ołtaszyn o powierzchni 0,0480 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1K/00070549/1,

– za cenę minimalną 675.000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 67.500 zł do dn.13.06.2023r. Za datę wpływu wadium uznana będzie data zaksięgowania wadium na rachunku masy upadłości.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 14.06.2023 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 15.06.2023 r. o godz. 11.00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin Sprzedaży tutaj – Regulamin Starzyńskiego

Promesa Bankowa tutaj – Promesa


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej – NIEAKTUALNE

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt WR1F/GUp/8/2022, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ul. Inowrocławskiej 25 we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00346522/2

– za łączną cenę minimalną 468.100,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) do dn. 25.04.2023 r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 25.04.2023 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 26.04.2023 r. o godz. 12.00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej – NIEAKTUALNE

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 64/21, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

udziału ½ w prawie własności nieruchomości położonej w Kliczkowie Małym, w gminie Brzeźnio, w powiecie sieradzkim, złożonej z działki nr 420 o powierzchni 0,16 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00029424/1

– za łączną cenę minimalną 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 5.500,00 zł do dn. 19.04.2023 r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 19.04.2023 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 20.04.2023 r. o godz. 12:00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Resize text-+=