Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Sprzedaż

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości lokalowej 

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt WR1F/GUp-s/35/2022, informuje o trzeciej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego we Wrocławiu przy ul. E. Orzeszkowej 48/2 we Wrocławiu, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze WR1K/00184549/3

– za cenę minimalną 135.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

  1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 13.540,00 zł do dn. 21.06.2024 r.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 24.06.2024 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 25.06.2024 r. o godz. 12:00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej 

Syndyk wyznaczony w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn.WR1F/GUp-s/521/2023 informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej rozpoczętą budową budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej (wykonane fundamenty), a także budynkiem gospodarczym adaptowanym na cele mieszkalne w granicach działki nr 116/6 AM-2 o powierzchni 0,5000 ha, obręb Ostrowina, położonej w miejscowości Ostrowina 41B, gm. Oleśnica, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1E/00036470/0

za cenę nie niższą 372.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w kwocie  37.200,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) do 07 czerwca 2024 r.

Składanie ofert odbywa się wyłącznie pisemnie, z załączonym potwierdzeniem wpłaty wadium, w terminie do 10 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 w biurze syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w biurze syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert Syndyk przewiduje dodatkową licytację.

Wizja lokalna nieruchomości odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 15:00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin I sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem  jednorodzinnym mieszkalnym

Syndyk wyznaczony w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn.WR1F/GUp/86/2023 informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności zabudowanej domem jednorodzinnym oraz budynkami towarzyszącymi (budynkiem garażu i budynkiem usługowym) nieruchomości gruntowej składającej się z działek 82/1, 83/2, 138/1, 138/2 oraz 658 o łącznej powierzchni 0,4922 ha położonej przy ul. Przedszkolnej 45 w miejscowości Gajków, gmina Czernica, powiat Wrocław (KW nr WR1O/00008912/6)

za cenę nie niższą 918.000,00 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Syndyk informuje, że równolegle prowadzona jest sprzedaż drugiego udziału w wysokości ½ części w prawie własności przedmiotowej nieruchomości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Syndyk Monikę Tyrek, sygn. VIII GUp 368/21. Informacje ws sprzedaży drugiego udziału można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 i adresem e-mail: syndyk@onet.com.pl

Warunkiem udziały w postępowaniu jest wpłata wadium w kwocie  92.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do 21 maja 2024 r.

Składanie ofert odbywa się wyłącznie pisemne, z załączonym potwierdzeniem wpłaty wadium, w terminie do 22 maja 2024 r. do godz. 15.00 w biurze syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 maja 2024  o godz. 12.00 w siedzibie Syndyk Moniki Tyrek, miejscowość Wróblowice 55-300, ul. Akacjowa 3 (prowadzącej postępowanie upadłościowe dotyczące drugiego udziału (sygn. akt VIII GUp 368/21)).

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert Syndyk przewiduje dodatkową licytację.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin Gajków


Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem  jednorodzinnym mieszkalnym

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 302/20, informuje o trzeciej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

udział ½  w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Stefana Starzyńskiego 43 we Wrocławiu, działka nr 237, AM-6, obręb Ołtaszyn o powierzchni 0,0480 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1K/00070549/1,

– za cenę minimalną 573.750,00 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

  1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 57 000 zł do dn.18.04.2024. Za datę wpływu wadium uznana będzie data zaksięgowania wadium na rachunku masy upadłości.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 19.04.2024 r. do godz. 10.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 19.04.2024 r. o godz. 12.00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.


Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

Syndyk masy upadłości Alicji Czarneckiej – Szymańskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. WR1F/GUp/69/2022 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

  1. wierzytelności przysługującej upadłej na podstawie tytułu wykonawczego – postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2010 r. (sygn. akt I Ns 702/08) oraz postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 24 listopada 2010 r. (sygn. akt II Ca 1091/10) w łącznej wysokości na dzień 18 października 2023 r. 616.687,93 zł, w tym należność główna w kwocie 392.389,26 zł oraz ustawowe odsetki za opóźnienie w kwocie 224.298,67 zł

za kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Informacje o regulaminie, trybie i warunkach sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne, składać należy w terminie do 08 maja 2024 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 09 maja 2024 r. o godz. 11.00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Syndyk informuje, że kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym koszt wydania dwóch kopii umowy sprzedaży dla syndyka, ponosi kupujący.


Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym – nieaktualna

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 302/20, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

udział ½  w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Stefana Starzyńskiego 43 we Wrocławiu, działka nr 237, AM-6, obręb Ołtaszyn o powierzchni 0,0480 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1K/00070549/1,

– za cenę minimalną 675.000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

  1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 67.500 zł do dn.13.06.2023r. Za datę wpływu wadium uznana będzie data zaksięgowania wadium na rachunku masy upadłości.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 14.06.2023 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 15.06.2023 r. o godz. 11.00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin Sprzedaży tutaj – Regulamin Starzyńskiego

Promesa Bankowa tutaj – Promesa


Resize text-+=