Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej w postępowaniu upadłościowym

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 163/22, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

Prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Gołężyckiej 25/3 we Wrocławiu, związanego z udziałem 1063/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (WR1K/00166538/1), dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczystej nr WR1K/00242605/9

– za łączną cenę minimalną 594.700 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysięcy siedemset 00/100)

  1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 59.000,00 zł do dn. 04.10.2022 r.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 05.10.2022 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 05.10.2022 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin I sprzedaży