Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka – podstawowe pytania i odpowiedzi

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces sądowy przewidziany dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest w stanie samodzielnie spłacać swoich zobowiązań.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje:

  • likwidację majątku upadłego (masy upadłości) poprzez sprzedaż dokonywaną przez Syndyka
  • podział kwoty pozyskanej ze sprzedaży majątku pomiędzy wierzycielami,
  • realizowanie przez upadłego planu spłat wyznaczonego przez Sąd,
  • oddłużenie – czyli umorzenie zobowiązań, które pozostały niespłacone ze środków uzyskanych z likwidacji majątku oraz zrealizowanego planu spłat (jeżeli był wyznaczony).

Komu przysługuje upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe może rozpocząć sam konsument poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe nie może też być prowadzone z urzędu przez Sąd, Prokuraturę, Policję czy też inną instytucję państwową.

Dodatkowo upadłości konsumenckiej nie może ogłosić osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i to bez względu na fakt jej rejestracji. Jeśli zatem prowadziłeś handel obwoźny, czy też inną działalność gospodarczą np. w szarej strefie i chcesz ogłosić upadłość konsumencką licz się z faktem, że Sąd zobligowany jest do odrzucenia takiego wniosku.

Upadłości konsumenckiej nie może zgłosić wspólnik osobowej spółki handlowej, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólnik spółki partnerskiej.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez właściwy dla upadłego sąd cały jego majątek staje się „masą upadłościową” zarządzaną przez specjalnie do tego powołane osoby tj. syndyków (należy tu wskazać że jestem zarówno Adwokatem jak i Syndykiem uprawnionym do prowadzenia upadłości konsumenckich i przedsiębiorców, zatem obsługuje obie strony procesu tj. klientów ubiegających się o upadłość konsumencką jak i sądy je ogłaszające –  adwokat/syndyk Magdalena Czyszczoń)

„Masa upadłości” to majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania upadłościowego (z pewnymi wyjątkami wskazanymi w ustawie prawo upadłościowe). Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd, upadły nie może tym majątkiem rozporządzać tj. np. nie może sprzedać mieszkania, samochodu czy innych elementów majątku wchodzących w skład masy upadłości.

Majątek upadłego podlega szczegółowej inwentaryzacji i w konsekwencji jest sprzedawany przez Syndyka. Istotne jest, że zajęciu podlega również część wynagrodzenia za pracę upadłego. Nie podlegają sprzedaży jedynie przedmioty pierwszej potrzeby niezbędne upadłemu do normalnego funkcjonowania, w dużej mierze jest to również decyzja syndyka.

Ogłoszenie upadłości przez sąd powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko upadłemu. W praktyce oznacza to tyle, że prowadzona przeciwko Państwu egzekucja komornicza zostanie zawieszona, a planowana licytacja ewentualnie odwołana.  Co prawda w przypadku upadłości konsumenckiej nie uchroni to Państwa przed utratą np. mieszkania, ale procedury upadłościowe są bardziej „ludzkie” i przyjazne konsumentowi.

Jak długo będę musiał spłacać swoje zobowiązania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości prowadzone jest postępowanie upadłościowe przez Syndyka, podczas którego to postępowania Syndyk zajmuje część uzyskiwanego wynagrodzenia. Na zakończenie postępowania upadłościowego wyznaczana jest rozprawa, podczas której Sąd decyduje o wyznaczeniu planu spłat. Sąd z pomocą Syndyka ocenia czy Dłużnik zawinił w powstaniu swojej niewypłacalności. Jeżeli Sąd uzna, że Dłużnik nie zawinił może wyznaczyć plan spłaty dla upadłego na okres nie dłuższy niż 3 lata.  W przypadku uznania, że Dłużnik zawinił plan spłat może być wyznaczony na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat.

Po okresie, na jaki został wyznaczony plan spłat, gdy upadły wywiąże się z niego, nastąpi umorzenie pozostałych niespłaconych wierzytelności.

Kiedy jestem niewypłacalny?

Za osobę niewypłacalną zgodnie z ustawą o prawie upadłościowym należy uznać dłużnika, który nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań finansowych przez okres ponad trzech miesięcy.

Komornik wyznaczył termin licytacji mojego mieszkania, czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Jak najbardziej. Działania komornika nie będą przeszkodą w złożeniu wniosku do sądu. Gdy Sąd ogłosi upadłość konsumencką wszystkie postępowania komornicze ulegają zawieszeniu, a w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zostają umorzone. W miejsce komornika wchodzi Syndyk ustanowiony przez sąd i to on od tej pory zajmować się będzie dalszymi czynnościami wobec upadłego.

Mam dom z kredytem hipotecznym większym niż jego wartość, gdzie zamieszkam po ogłoszeniu upadłości?

Do czasu sprzedaży domu zajmowanego przez upadłego ma on możliwość korzystania z niego w zakresie wskazanym przez sędziego-komisarza. Po sprzedaży nieruchomości musi on opuścić zajmowany lokal, jednak z kwoty uzyskanej ze sprzedaży sąd wydziela upadłemu kwotę umożliwiającą wynajem mieszkania o zbliżonym standardzie na okres od roku do dwóch lat. Polecam również artykuł z mojego bloga o wkładzie na TBS TUTAJ

Razem z żoną jesteśmy niewypłacalni, czy możemy wspólnie ogłosić upadłość konsumencką?

Niestety nie. Nie może ogłosić upadłości konsumenckiej  małżeństwo tj oboje małżonków naraz. Niezbędne w tej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobno. Sąd rozpatruje wtedy sytuację każdego z małżonków osobno. Takie rozwiązanie jest uzasadnione, bowiem rzadko zdarza się, aby oboje małżonków w równy stopniu przyczyniło się do sytuacji, w której niezbędna jest instytucja upadłości konsumenckiej.

W jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką?

Należy do właściwego miejscu zamieszkania Sądu Rejonowego wydziału  gospodarczego złożyć prawidłowo wypełniony i opłacony wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Opłata sądowa wynosi 30 zł i  można ją uiścić naklejając znaczki skarbowe na wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego –  Krajowego Rejestru Zadłużonych i również w tym systemie prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Dłużnik działający bez profesjonalnego pełnomocnika może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości bezpośrednio do Sądu. W takim wypadku wniosek zostanie wprowadzony przez pracowników Sądu do systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Jako przedsiębiorca zaciągnąłem wiele zobowiązań, firmę zamknąłem kilka lat temu, czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Tak. Jednak w przypadku zadłużenia z działalności gospodarczej powinien zostać złożony, przed zakończeniem i zamknięciem działalności wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Niezłożenie takiego wniosku i zamknięcie działalności może negatywnie wpłynąć na ocenę stopnia zawinienia Dłużnika w powstaniu długu. Ocena stopnia zawinienia dokonywana jest w ramach postępowania upadłościowego konsumenta i może skutkować znacznym wydłużeniem wyznaczonego przez sąd planu spłat lub odmową oddłużenia.

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli nie posiadam żadnego majątku?

Tak. Dzięki nowelizacji przepisów z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić osoba fizyczna nieposiadająca żadnego majątku tzw. ubóstwo masy.

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli mam tylko jedno zobowiązanie?

Tak. Nawet w takim przypadku można ogłosić upadłość konsumencką.

Popadłem w spiralę kredytową czy sąd ogłosi moją upadłość?

Tak. Jednak taka sytuacja negatywnie wpłynąć na ocenę stopnia zawinienia Dłużnika w powstaniu długu. Ocena stopnia zawinienia dokonywana jest w ramach postępowania upadłościowego konsumenta i może skutkować znacznym wydłużeniem wyznaczonego przez sąd planu spłat lub odmową oddłużenia.

Czy stracę moje wynagrodzenie po ogłoszeniu upadłości?

Syndyk jest uprawniony w toku postępowania upadłościowego dokonywać potrąceń z wynagrodzenia Upadłego.

Czy stracę moje wynagrodzenie z zagranicy po ogłoszeniu upadłości?

Z moich obserwacji jako Syndyka wynika, iż każda aktywność potencjalnego upadłego w tym praca za granicą jest dobrze postrzegana przez Sąd w tym Sędziego Komisarza i ma pozytywny wpływ na prowadzoną upadłość.

Niemniej jednak trzeba się liczyć, z tym że Sąd nakaże częściowe zasilenie masy upadłości przychodami uzyskiwanymi z zagranicy. Wymagane będzie też rzetelne wykazanie uzyskiwanych dochodów za granicą poprzez przedstawienie syndykowi  dowód wypłat, listy płac itp. Na tej podstawie Sąd wskaże jaką część z wykazanych dochodów upadły będzie musiał odprowadzać do masy upadłości na zaspokojenie zgłoszonych wierzytelności.

Mam długi w Funduszu Alimentacyjnym czy Sąd ogłosi moją upadłość?

Jeżeli alimenty są jedynym zadłużeniem Sąd odmówi ogłoszenia upadłości, bowiem alimenty są zobowiązaniami, które nie podlegają umorzeniu w ramach upadłości.

Jednak, jeżeli zobowiązania alimentacyjne są jednym z kilku długów to sąd ogłosi upadłość, jednak alimenty nie będą podlegały umorzeniu w ramach upadłości.

Co mi da upadłość konsumencka?

Przede wszystkim święty spokój!

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania skontaktuj się z nami

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Resize text-+=