Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka – podstawowe pytania i odpowiedzi

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces sądowy przewidziany dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest w stanie samodzielnie spłacać swoich zobowiązań.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje:

  • likwidację majątku upadłego (masy upadłości) poprzez jego upłynnienie,
  • podział pozyskanej ze sprzedaży majątku kwoty pomiędzy wierzycielami,
  • realizowanie przez upadłego planu spłat nakazanego przez Sąd,
  • oddłużenie – czyli umorzenie zobowiązań, które pozostały ponad zbyty majątek.

Komu przysługuje upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe może rozpocząć sam konsument poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zatem musi to być osoba fizyczna a nie pełnomocnik, prawnik, adwokat, kancelaria, wierzyciel czy organizacja non-profit. Postępowanie upadłościowe nie może też być prowadzone z urzędu przez Sąd, Prokuraturę, Policję czy też inną instytucję państwową.

Dodatkowo upadłości konsumenckiej nie może złożyć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i to bez względu na fakt jej rejestracji. Jeśli zatem prowadziłeś handel obwoźny, czy też inną działalność gospodarczą np. w szarej strefie i chcesz ogłosić upadłość konsumencką licz się z faktem, że Sąd zobligowany jest do odrzucenia takiego wniosku.

Upadłości konsumenckiej nie może zgłosić wspólnik osobowej spółki handlowej, chyba że przestał być wspólnikiem rok od wykreślenia z rejestru właściwego dla danej spółki.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez właściwy dla upadłego sąd cały jego majątek staje się „masą upadłościową” zarządzaną przez specjalnie do tego powołane osoby tj. doradców restrukturyzacyjnych wcześniej syndyków (należy tu wskazać że jestem zarówno Adwokatem jak i Syndykiem uprawnionym do prowadzenia upadłości konsumenckich i przedsiębiorców, zatem obsługuje obie strony procesu tj. klientów ubiegających się o upadłość konsumencką jak i sądy je ogłaszające –  adwokat/syndyk Magdalena Czyszczoń)

Ale do rzeczy „masa upadłości” to po prostu majątek upadłego zinwentaryzowany przez syndyka, co ważne po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd, upadły nie może tym majątkiem rozporządzać tj. np. nie może sprzedać mieszkania, samochodu czy innych elementów majątku zinwentaryzowanych przez Syndyka.

Majątek upadłego podlega szczegółowej inwentaryzacji i w konsekwencji jest „upłynniany” przez Syndyka co ważne zajęciu podlega również część wynagrodzenia za pracę upadłego. Nie podlegają sprzedaży jedynie przedmioty pierwszej potrzeby niezbędne upadłemu do normalnego funkcjonowania, w dużej mierze jest to również decyzja syndyka.

Ogłoszenie upadłości przez sąd wstrzymuje wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne przeciwko upadłemu, co istotne od tej pory interesy upadłego będzie prowadził Syndyk. W praktyce oznacza to tyle, że prowadzona przeciwko Państwu egzekucja komornicza czy planowana licytacja stanie się bezskuteczna, co prawda w przypadku upadłości konsumenckiej nie uchroni to Państwa przed utratą np. mieszkania, ale procedury upadłościowe są bardziej „ludzkie” i przyjazne konsumentowi oraz dają spore korzyści.

Jak długo będę musiał spłacać swoje zobowiązania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Sąd wyznacza plan spłaty wierzycieli w kwotach możliwych do spłaty dla upadłego na okres nie dłuższy niż 3 lata. Po tym okresie, gdy upadły wywiąże się ze swoich zobowiązań nastąpi umorzenie pozostałych wierzytelności.

Kiedy jestem niewypłacalny?

Za osobę niewypłacalną zgodnie z ustawą o prawie upadłościowym należy uznać dłużnika, który nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań finansowych przez okres ponad trzech miesięcy.

Komornik wyznaczył termin licytacji mojego mieszkania, czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Jak najbardziej. Działania komornika nie będą przeszkodą w złożeniu wniosku do sądu. Gdy Sąd ogłosi upadłość konsumencką wszystkie postępowania komornicze ulegają zawieszeniu, a w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zostają umorzone. W miejsce komornika wchodzi Syndyk ustanowiony przez sąd i to on od tej pory zajmować się będzie dalszymi czynnościami wobec upadłego.

Kiedy Sąd nie ogłosi upadłości Konsumenckiej?

Sąd umorzy postępowanie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jeśli w skutek umyślnego działania konsumenta bądź własnego niedbalstwa podejmował działania na niekorzyść swoich wierzycieli. Za działania mogące wpłynąć na umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej uznane przez Sąd będą:

  1. wszelkie czynności zmierzające do ukrycia majątku upadłego i to zarówno poprzez wskazanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszeniu upadłości jak i wszelkie manipulacje majątkiem w trakcie postępowania upadłościowego,
  2. ukrywanie wierzytelności czy też ich wybiórcze wskazywanie we wniosku (czyli np. zgłoszenie części wierzytelności, a co do reszty prowadzenie spłat bez informowania sądu)
  3. niewydanie Syndykowi posiadanego majątku bądź istotnych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
  4. świadome zaciąganie nowych zobowiązań pogarszających sytuację ekonomiczną upadłego  w trakcie prowadzenia postępowania upadłościowego,
  5. brak współpracy z Syndykiem oraz z Sędzią komisarzem w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego poprzez nie wykonanie obowiązków narzuconych przez Sąd upadłościowy jak np. nie realizowanie planu spłaty,

Mam dom z kredytem hipotecznym większym niż jego wartość, gdzie zamieszkam po ogłoszeniu upadłości?

Do czasu sprzedaży domu zajmowanego przez upadłego ma on możliwość korzystania z niego w zakresie wskazanym przez sędziego-komisarza. Po sprzedaży nieruchomości musi on opuścić zajmowany lokal, jednak z kwoty uzyskanej ze sprzedaży sąd wydziela upadłemu kwotę umożliwiającą wynajem mieszkania o zbliżonym standardzie na okres od roku do dwóch lat. Polecam również artykuł z mojego bloga o wkładzie na TBS TUTAJ

Razem z żoną jesteśmy niewypłacalni, czy możemy wspólnie ogłosić upadłość konsumencką?

Niestety nie. Nie może ogłosić upadłości konsumenckiej  małżeństwo tj oboje małżonków naraz. Niezbędne w tej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobno. Sąd rozpatruje wtedy sytuację każdego z małżonków sytuacja ta jest uzasadniona o tyle, że rzadko zdarza się aby oboje małżonków w równy stopniu przyczyniło się do sytuacji, w której niezbędna jest instytucja upadłości konsumenckiej.

W jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką?

Należy do właściwego miejscu zamieszkania Sądu Rejonowego wydziału  gospodarczego złożyć prawidłowo wypełniony i opłacony wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Opłata sądowa wynosi 30 zł i  można ją uiścić naklejając znaczki skarbowe na wniosku.

Co prawda wniosek można  złożyć samodzielnie, jednak jego niewłaściwe wypełnienie może skutkować wydaniem przez sąd postanowienia o oddaleniu wniosku, co uniemożliwi ponowne wszczęcie postępowania przez kolejnych 10 lat. W związku z powyższym, w przypadku konieczności wnioskowania o upadłość, powinieneś skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Jako przedsiębiorca zaciągnąłem wiele zobowiązań, firmę zamknąłem kilka lat temu, czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Zgodnie z literą prawa wniosek o ogłoszeniu upadłości  konsumenckiej winien być poprzedzony wnioskiem o upadłość przedsiębiorcy zgodnie z ustawowymi terminami.

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli nie posiadam żadnego majątku?

Tak. Dzięki nowelizacji przepisów z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić osoba fizyczna nieposiadająca żadnego majątku tzw. ubóstwo masy.

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli mam tylko jedno zobowiązanie?

Tak. Nawet w takim przypadku można ogłosić upadłość konsumencką

Popadłem w spiralę kredytową czy sąd ogłosi moją upadłość?

Sąd zbada czy dłużnik do takiej sytuacji doprowadził umyślnie czy też w sposób niezawiniony (zwolnienie z pracy, choroba inne istotne okoliczności) były powodem dalszego zadłużania bądź czy w sposób świadomy nie działał na szkodę wierzycieli (fałszując zaświadczenia o zarobkach, bądź pozbywając się majątku)

Mam kredyt we frankach na mieszkanie czy sąd ogłosi moją upadłość?

Tak choć każdy przypadek jest indywidualny. Należy wykazać przed sądem, że dłużnik nie miał świadomości grążącego mu ryzyka kursowego bądź do jego obecnej sytuacji doprowadziły również inne zdarzenia jak choroba, utrata pracy.

Czy stracę moje wynagrodzenie po ogłoszeniu upadłości?

Tak. Na czas przeprowadzenia procesu upadłości konsumenckiej dysponentem twojego wynagrodzenia będzie Syndyk.

I to on będzie decydował jaki procent wynagrodzenia zostanie udostępniony upadłemu do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Czy stracę moje wynagrodzenie z zagranicy po ogłoszeniu upadłości?

Z moich obserwacji jako Syndyka wynika, iż każda aktywność potencjalnego upadłego w tym praca za granicą jest dobrze postrzegana przez Sąd w tym Sędziego Komisarza i ma pozytywny wpływ na prowadzoną upadłość.

Niemniej jednak trzeba się liczyć, z tym że Sąd nakaże częściowe zasilenie masy upadłości przychodami uzyskiwanymi z zagranicy. Wymagane będzie też rzetelne wykazanie uzyskiwanych dochodów za granicą poprzez przedstawienie syndykowi  dowód wypłat, listy płac itp. Na tej podstawie Sąd wskaże jaką część z wykazanych dochodów upadły będzie musiał odprowadzać do masy upadłości na zaspokojenie zgłoszonych wierzytelności.

Mam długi w Funduszu Alimentacyjnym czy Sąd ogłosi moją upadłość?

Nie, alimenty należą do zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Do grupy tej należą także zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, grzywny i inne świadczenia zasądzone w sprawach karnych (w tym zadośćuczynienia lub nawiązki).

Co mi da upadłość konsumencka?

Przede wszystkim święty spokój!

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania skontaktuj się z nami

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com