Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu sportowego w postępowaniu upadłościowym

W ramach likwidacji składników masy upadłości, Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieużywany sprzęt i akcesoria sportowe. Oferta sprzedaży obejmuje komplet sprzętu. Syndyk nie dopuszcza możliwości sprzedaży w pakietach. Minimalna cena sprzedaży kompletu to 7 999,00 zł. Oferty pisemne należy składać do 30.09.2021 r. do godz.15.00 na adres kancelarii Syndyka al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert Syndyk przeprowadzi dodatkową licytację.

Szczegółowy wykaz sprzętu Syndyk prześle bezpośrednio do osób zainteresowanych. Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach 12.00-14.00

Kontakt telefoniczny: 71 783 41 86

Kontakt mailowy: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 302/20, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Stefana Starzyńskiego 43 we Wrocławiu, działka nr 237, AM-6, obręb Ołtaszyn o powierzchni 0,0480 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1K/00070549/1,

– za cenę minimalną 675.000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

  1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 500 zł do dn. 07.10.2021r. Za datę wpływu wadium uznana będzie data zaksięgowania wadium na rachunku masy upadłości.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 10.2021 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 10.2021 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin sprzedaży: Regulamin sprzedaży 08092021

Sprzedaż 2. udziału prowadzona przez Komornika Sądowego:  https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/540489