Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Sprzedaż

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej

Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 193/22 oraz sygn. akt VIII GUp 194/22, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości udziałów w nieruchomości tj.:

udziałów (100%) prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w granicach działki nr 30 AM-1, w miejscowości Cieszyce przy ul. Zachodniej 6, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie o pow. 0,26 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr WR1K/00223084/1

– za łączną cenę minimalną 883.100,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysięce sto złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 88.500 zł do dn. 14.02.2023 r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 14.02.2023 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 15.02.2023 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.
 4. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 10:00.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin I sprzedaży tutaj: REGULAMIN I SPRZEDAŻY


Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej – NIEAKTUALNE

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 293/21, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 153 o obszarze 0,5400 HA położonej w obrębie Radecz, gmina Brzeg Dolny, powiat wołowski, zabudowanej budynkiem nr 11; dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00011394/9

– za cenę minimalną 79.175,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 8 000,00 zł do dn. 20.12.2022r. na rachunek masy upadłości Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0004 9223 5227, tytułem: wadium Radecz 11. Za datę wpływu wadium uznana będzie data zaksięgowania wadium na rachunku masy upadłości.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 20.12.2022 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2022 r. o godz. 14.00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Warunki nabycia nieruchomości rolnych wynikające z przepisów ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U.2019 poz. 1362 z dalszymi zmianami) (dalej: u.k.u.r.)

 1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli spełnia on przesłanki określonej w art. 3 ust. 1 u.k.u.r.
 2. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust.1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (dalej jako: KOWR) działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
 3. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej może być wykonane przez KOWR w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży. Niezłożenie przez KOWR w terminie miesiąca oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu oznacza możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej w postępowaniu upadłościowym – NIEAKTUALNE

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 302/20, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej wynoszącej 100,02 m2 położony we Wrocławiu przy ul. Parafialnej 61/27, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00170568/1.

– za cenę minimalną 256.687,50 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 26 000,00 zł do dn. 28.11.2022r. Za datę wpływu wadium uznana będzie data zaksięgowania wadium na rachunku masy upadłości.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 28.11.2022 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 29.11.2022 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Resize text-+=