Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu niemieszkalnego w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 38/21, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

Prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni 142,80 m2, położonego w Szklarach 59a, gmina Kamiennik, związanego z 1428/2577 udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr/00054491/), dla którego Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00054492/2. 

– za łączną cenę minimalną 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 2.800,00 zł do dn. 02.09.2021r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 03.09.2021 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 09.2021 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Treść regulaminu I sprzedaży znajdą Państwo tutaj: Regulamin I sprzedaży


Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (nieaktualne)

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 396/20, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

Prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego – samodzielny lokal mieszkalny nr 31 położony przy ul. Głównej 68 we Wrocławiu dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1K/00255271/2 związany z udziałem 34/10000 w częściach wspólnych budynku i własności gruntu w granicach działki nr 8/2 AM – 8 o powierzchni 0,5837 położonej w obrębie Stabłowice, jednostka ewidencyjna Miasto Wrocław, woj. dolnośląskie (WR1K/00247831/7).

– za łączną cenę minimalną 258.600,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 26.000,00 zł do dn. 13.07.2021r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 14.07.2021 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 14.07.2021 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Treść regulaminu sprzedaży tutaj: Regulamin I Sprzedaży ul. Główna 68_31

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (nieaktualne)

Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 208/17 oraz sygn. akt VIII GUp 294/19, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.

prawa własności nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 47 przy ul. Semaforowej we Wrocławiu wraz z udziałem 7342/2345523 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00104925/9, gdzie budynek ów jest posadowiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00262872/7

– za łączną cenę minimalną 364.350 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 36.435,00 zł do dn. 24.06.2021r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 25.06.2021 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 25.06.2021 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Treść Regulaminu II sprzedaży znajdą Państwo tutaj: Regulamin II sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży przyczepki lekkiej w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup – przyczepa NEPTUN REMORQUE 1, rok produkcji 2016, dopuszczalna ładowność 615 kg, cenę nie niższą niż 1 500 zł. Oferty należy składać pisemnie listem poleconym na adres Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław do dnia 27 maja 2021 r. Otwarcie ofert nastąpi 28 maja 2021 r. o godz. 12.00.

https://www.otomoto.pl/oferta/neptun-remergue-1-przyczepa-lekka-ID6DMYX1.html?utm_source=serviceletterManageAd&utm_medium=email&utm_campaign=diplayLink#xtor=EREC-55-[id1]-20210429-[diplayLink]-12649192@1-20210429110635

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.(Nieaktualne) – planowana 2. sprzedaż

Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 208/17 oraz sygn. akt VIII GUp 294/19, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:

prawa własności nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 47 przy ul. Semaforowej we Wrocławiu wraz z udziałem 7342/2345523 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00104925/9, gdzie budynek ów jest posadowiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00262872/7

– za łączną cenę minimalną 485.800 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 48.500,00 zł do dn. 15.04.2021r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 16.04.2021 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 16.04.2021 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Treść Regulaminu I Sprzedaży znajdą Państwo tutaj: Regulamin I sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.(Nieaktualne)

Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy, pod  sygn. akt VIII GUp 180/19  oraz sygn. akt VIII GUp 179/19, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

– prawa własności nieruchomości, stanowiące odpowiednio ½ udziału wchodzącego do masy upadłości Beaty Wilk oraz ½ udziału wchodzącego do masy upadłości zmarłego Tadeusza Wilk – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 52,65 m2, umiejscowionego na 3 kondygnacji naziemnej budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Łęczyckiej 15. Lokal stanowi odrębną własność, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00290502/8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej równym 557/10000, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr WR1K/00090593/0.

za łączną cenę nie niższą 240.246,50 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 50/100).

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 24.000,00 zł do dn. 05.10.2020r.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 06.10.2020r. do godz. 12.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 06.10.2020r. o godz. 12.30.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin sprzedaży tutaj: Regulamin II sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (Nieaktualne)

Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 208/17 oraz sygn. akt VIII GUp 294/19, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:

prawa własności nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Semaforowej 53 we Wrocławiu wraz z udziałem 3908/234552 w nieruchomości wspólnej, dla które prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00104925/9 gdzie budynek ten jest posadowiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00262868/6.

– za łączną cenę minimalną 267.700 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 27.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych), składać należy w terminie do 29.09.2020 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 29.09.2020 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu tutaj:Regulamin pierwszej sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (Nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Tomasza Downara – Zapolskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 208/17, informuje o czwartej sprzedaży z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biała, w granicach działek nr 395 i 411 AM –AA, o łącznej powierzchni 5,43 ha, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00042737/8

– za łączną cenę minimalną 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), składać należy w terminie do 25.08.2020 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 25.08.2020 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu tutaj: Regulamin IV Sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (Nieaktualne)

Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy, pod  sygn. akt VIII GUp 180/19  oraz sygn. akt VIII GUp 179/19, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

– prawa własności nieruchomości (w udziałach 1/2  części na rzecz każdego z upadłych małżonków) – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 52,65 m2, umiejscowionego na 3 kondygnacji naziemnej budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Łęczyckiej 15. Lokal stanowi odrębną własność, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00290502/8  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej równym 557/10000, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr WR1K/00090593/0.

za łączną cenę nie niższą 320.329,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 33.000,00 zł (trzydzieści tysiące złotych 00/100), należy składać w terminie do 21 lipca 2020 r. do godz. 12.00 w biurze syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 21 lipca 2020 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu tutaj:Regulamin sprzedaży

Klauzula informacyjna RODO tutaj:Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Ireny Baranowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  sygn. akt VIII GUp 25/18, posiada do sprzedaży z wolnej ręki za najwyższą możliwą do osiągnięcia cenę:

 1. wierzytelność upadłej Ireny Baranowskiej wobec Małgorzaty Stobryń na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu XV Wydział Gospodarczy z dn.29.11.2013 r., sygn. akt XV GNc 6449/13, opatrzonej klauzulą wykonalności z dn. 22.12.2016 r., w łącznej wysokości 24.444,89 PLN (w tym: należność główna 12.680,93 PLN, odsetki ustawowe liczone na dzień sporządzenia wniosku, tj. 11.02.2020 r. , w wysokości, – 11.604,96 PLN, koszty procesu 159,00 PLN);
 2. wierzytelność upadłej Ireny Baranowskiej wobec Roberta Marca na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z dn. 31.03.2011 r., sygn. akt VIII C 133/11 opatrzonej klauzulą wykonalności z dn. 04.12.2018 r. w łącznej wysokości 28. 204,18 zł (w tym: należność główna 12.000,00 PLN, odsetki ustawowe liczone na dzień sporządzenia wniosku, tj. 11.02.2020 r., w wysokości 13.187,18 zł, koszty procesu 3.017,00 PLN).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem :  (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty, wyłącznie pisemne, należy składać do 03.04.2020r. do godz. 12.00 w biurze syndyka Magdaleny Czyszczoń, al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty na adres siedziby syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 03.04.2020r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Syndyk informuje, że kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym koszt wydania dwóch kopii umowy sprzedaży dla syndyka, ponosi kupujący.

Regulamin przetargu tutaj: regulamin II_sprzedaży wierzytelności

————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Ireny Baranowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 25/18 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki łącznie dwóch posiadanych przez Upadłą wierzytelności przysługujących Upadłej tj.:

 1. wierzytelności Upadłej Ireny Baranowskiej wobec Małgorzaty Stobryń stwierdzonej nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu XV Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. akt XV GNc 6449/13, opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 22 grudnia 2016 r., w łącznej wysokości 24.145,41 zł (w tym: należność główna 12.680,93 zł, odsetki ustawowe liczone do dnia 14.10.2010 r., na dzień sporządzenia wniosku, tj. 09.10.2019 r. – 11.305,48 zł, koszty procesu 159,00 zł)

za kwotę oszacowania w wysokości 3,5% wierzytelności, tj. za kwotę nie mniejszą niż 845,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć złotych)

 1. wierzytelności Upadłej Ireny Baranowskiej wobec Roberta Marca stwierdzonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 31 marca 2011 r., sygn. akt VIII C 133/11 opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 4 grudnia 2018 r. w łącznej wysokości 27 920,78 zł (w tym: należność główna 12.000,00 zł, odsetki ustawowe liczone do dnia 16.05.2009 r., na dzień sporządzenia wniosku, tj. 09.10.2019 r. – 12.903,78 zł, koszty procesu 3.017,00 zł)

za kwotę oszacowania w wysokości 3,5% wierzytelności, tj. za kwotę nie mniejszą niż 977,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne, składać należy w terminie do 20 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Syndyk informuje, że kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym koszt wydania dwóch kopii umowy sprzedaży dla syndyka, ponosi kupujący.

Regulamin przetargu tutaj:Regulamin sprzedaży wierzytelności

————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Swietłany Gruszewskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 176/19, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:

prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Świeżej 59, stanowiącej działkę nr 109 (AM – 12, obręb nr 0045 – Stabłowice, nr jedn. Rej.: G.1450),
o powierzchni 0,0288 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 169,76 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00060319/7

– za łączną cenę minimalną 629.300,00 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), składać należy w terminie do 15.11.2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 15.11.2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu tutaj: Regulamin – ul. Świeża

————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Pawła Cepucha, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 113/16, informuje o trzeciej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:

prawa własności nieruchomości położonej w Brzezinkach, przy ul. Głównej 2, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie, działka nr 71/12 AM-1, o powierzchni 0,1128 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym do wyburzenia, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00069057/9

– za łączną cenę minimalną 20.200,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych i 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 2.020 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych), składać należy w terminie do 12.11.2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 12.11.2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu tutaj: Regulamin sprzedaży Brzezinki

————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Pawła Cepucha w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. VIII GUp 113/16, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawa własności nieruchomości położonej w Brzezinkach, przy ul. Głównej 2, gmina Jelcz- Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie, działka nr 71/12 AM-1, o powierzchni 0,1128 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym do wyburzenia, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00069057/9,

– za cenę minimalną 32.320 zł (trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/           

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 3.200 zł (trzy tysiące dwieście złotych), składać należy w terminie do 18 lipca 2019 r. do godziny 12:00 w biurze Syndyka Magdaleny  Czyszczoń, Kancelaria Adwokacka al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 18 lipca 2019 r. o godz. 12:30 w biurze syndyka przy al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienie od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu tutaj.

————————————————————————————————————————

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Damiana Olendra w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. VIII GUp 209/18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawa własności – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 12 składającego się z pokoju wraz z aneksem kuchennym, pokoju oraz łazienki o łącznej powierzchni 53,96 m2, umiejscowionego na piątej kondygnacji budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Mosiężnej 11, który to lokal stanowi odrębną własność, związaną z wynoszącym 3781/1000000 udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1K/0018619/2), gdzie budynek ów jest posadowiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00228586/5

– za łączną cenę minimalną 298.050,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/           

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 29.000 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), składać należy w terminie do 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w biurze Syndyka Magdaleny  Czyszczoń, Kancelaria Adwokacka al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 r. o godz. 12:30 w biurze syndyka przy al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienie od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu tutaj.

————————————————————————————————————————

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Syndyk masy upadłości Tomasza Downara-Zapolskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 208/17, informuje o trzeciej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biała, w granicach działek nr 395 i 411 AM-1, o łącznej powierzchni 5,43 ha, gmina  Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00042737/8

– za łączną cenę minimalną 93.075,00 zł brutto (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 9.300 zł (dziewięć tysięcy trzysta złotych), składać należy w terminie do 10 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca 2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Tomasza Downara-Zapolskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 208/17, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:

prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biała, w granicach działek nr 395 i 411 AM-1, o łącznej powierzchni 5,43 ha, gmina  Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00042737/8

– za łączną cenę minimalną 93.075,00 zł brutto (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 9.300,00 zł (dziewięć tysięcy trzysta złotych i 00/100), składać należy w terminie do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 25 kwietnia 2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

(nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Tomasza Downara-Zapolskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 208/17, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:

prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biała, w granicach działek nr 395 i 411 AM-1, o łącznej powierzchni 5,43 ha, gmina  Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00042737/8

– za łączną cenę minimalną 124.100,00 zł brutto (sto dwadzieścia cztery tysiące sto złotych i 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych i 00/100), składać należy w terminie do 14 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 14 stycznia 2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

————————————————————————————————————————

 

Jesteś zainteresowany złóż ofertę: