Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Sprzedaż

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt WR1F/GUp-s/35/2022, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego we Wrocławiu przy ul. E. Orzeszkowej 48/2 we Wrocławiu, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze WR1K/00184549/3

– za łączną cenę minimalną 270.800 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100)

  1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 27.000,00 zł do dn. 07.02.2024 r.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 07.02.2024 r. do godz. 15.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 08.02.2024 r. o godz. 11:00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.


Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym – nieaktualna

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 302/20, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.:

udział ½  w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Stefana Starzyńskiego 43 we Wrocławiu, działka nr 237, AM-6, obręb Ołtaszyn o powierzchni 0,0480 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1K/00070549/1,

– za cenę minimalną 675.000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

  1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 67.500 zł do dn.13.06.2023r. Za datę wpływu wadium uznana będzie data zaksięgowania wadium na rachunku masy upadłości.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 14.06.2023 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 15.06.2023 r. o godz. 11.00 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin Sprzedaży tutaj – Regulamin Starzyńskiego

Promesa Bankowa tutaj – Promesa


Resize text-+=