Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

8 elementów jakie musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

8 elementów jakie musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jak każde pismo procesowe tak i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być sporządzony w formie papierowej, a do wniosku dołączona powinna być opłata sądowa. Dla pozytywnego rozpatrzenia przez Sąd Gospodarczy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędne jest prawidłowe jego przygotowanie i wypełnienie. Należy też zadbać o rzetelne uzasadnienie wniosku i zweryfikować czy nie zachodzi żadna z przesłanek jego oddalenia wymieniana w  art. 4914 p.u. w przeciwnym razie Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta.

Ustawodawca wskazał, że we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej winny się znaleźć następujące elementy:

  1. Podstawowe dane osoby ogłaszającej upadłość konsumencką jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL
  2. Zupełny i aktualny wykaz majątku upadłego wraz z szacunkową wyceną tego majątku, chodzi tu przede wszystkim o wartościowe elementy należące do osoby ogłaszającej upadłość takie jak np. mieszkanie, dom, garaż, działkę budowlaną, letniskową czyli wszelkiego rodzaju nieruchomości. Należy również uwzględnić wszelkiego rodzaju ruchomości jak  samochód, sprzęt RTV, AGD oraz środki pieniężne zgromadzone w gotówce jaki i na lokatach bankowych, a także papiery wartościowe. Dla prawidłowej wyceny ruchomości jak i nieruchomości można posłużyć się portalami ogłoszeniowymi bądź aukcyjnymi.
  3. Określeniem miejsca, gdzie znajduję się majątek upadłego z wyszczególnieniem jego adresu czy położenia.
  4. Spis wszystkich wierzycieli z wyszczególnieniem ich danych adresowych oraz wysokości roszczenia, w tym zarówno tego wymagalnego jak i nie wymagalnego. Dla przykładu kredytu bankowego we frankach szwajcarskich podajemy dane banku, który udzielił kredytu, wartość udzielonego przez bank kredytu oraz kwotę pozostałą do spłaty. Ważne, aby z zestawieniu konsument zawarł wszelkie wymagalne jak i nie wymagalne roszczenia w tym również wierzytelności zasądzone przez sąd, ale nie opłacone oraz wszelkie tytuły wykonawcze czy toczące się egzekucje komornicze.
  5. Spis wierzytelności spornych wraz z uzasadnieniem, w jakim zakresie upadły kwestionuje wysokość roszczenia to jest czy w całości czy na przykład w części bowiem dokonał wpłat czy też innych rozliczeń a nie zostały one uwzględnione przez wierzyciela.
  6. Zestawienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku konsumenta przed ogłoszeniem upadłości wraz z terminami ich ustanowienia, chodzi tu głównie o wszelkiego typu hipoteki na nieruchomościach, blokady i zabezpieczenia na rachunkach bankowych czy też zastawy rejestrowe.

    Uwaga szczególną uwagę należy zwrócić na poniższy element wniosku

  7. Wskazanie przesłanek uzasadniających złożenie wniosku o oddłużenie konsumenta wraz z uzasadnieniem. Z doświadczenia Syndyk Magdaleny Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon to chyba najważniejszy element wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Tu bowiem należy zwrócić szczególną uwagę czy nie zachodzą przesłanki o oddaleniu wniosku zgodnie z art. 4914 p.u. Tu również należy opisać wszelkie zdarzenia, które miały wpływ na niewypłacalność konsumenta i doprowadziły do jego ciężkiej sytuacji majątkowej. Wskazane we wniosku przez konsumenta zdarzenia winny być poparte faktami i stosownymi dokumentami np. kartą choroby w przypadku utraty zdrowia czy umową kredytową w przypadku zaciągnięcia  pożyczki. W przypadku braku stosownych dokumentów uwiarygodniających przedstawione we wniosku fakty dozwolone jest również powołanie świadków. W wyjątkowych przypadkach, pomimo zajścia negatywnych przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, Sąd może przyjąć rację konsumenta powołując się na tzw. względy humanitarne i ogłosić jego upadłość. Należy jednak pamiętać, że tego typu zdarzenia muszą być rzetelnie udokumentowane i uzasadnione w przeciwnym razie sąd oddali taki wniosek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie uzasadnienia wniosku rekomenduję kontakt z Syndykiem z naszej kancelarii. Oddalenie wniosku skutkować będzie brakiem oddłużenia na kolejne 10 lat.
  8.  oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą przesłanki wskazane w w art. 4914 ust. 2 i 3 p.u. – negatywne okoliczności ogłoszenia upadłości.

Zdaniem Syndyk Magdaleny Czyszczoń z Kancelarii adwokackiej Czyszczon we wniosku, należy również umieścić informacje, które wydają się świadczyć na niekorzyść potencjalnego upadłego, bowiem ich późniejsze ujawnienie może doprowadzić do negatywnej oceny przez sąd i skutkować oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką.

Na koniec należy pamiętać o opłaceniu wniosku opłatą sądową która na dzisiaj wynosi 30 zł.

Opłatę należy zapłacić przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w kasie sądu albo znakami opłaty sądowej na pierwszej lub ostatniej stronie wniosku. Wniosek możemy również opłacić przelewem na rachunek bankowy sądu (adresy sądów w linku). W takim przypadku do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdalenę Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł polub nas na Facebooku!

Resize text-+=