Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Regulamin przetargu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym, położonej w Brzezinkach przy ul. Głównej 2, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1O/00006196/6

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. upadły” – Paweł Cepuch jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

 2. przedmiot sprzedaży” – prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2500 ha, obejmującej działkę nr 71/10 AM-1, położona w Brzezinkach, przy ul. Głównej 2, zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym o powierzchni zabudowy 188 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1O/00006196/6

 3. minimalna cena zakupu” – zaoferowana cena kupna prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym nie może być niższa niż 196.300,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych);

 4. syndyk masy upadłości” – syndyk masy upadłości Pawła Cepucha jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 września 2016 r.

§ 1 Oświadczenia syndyka masy upadłości

 1. Sprzedaż organizuje i przeprowadza syndyk masy upadłości Pawła Cepucha jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 września 2016 r.

 2. Syndyk masy upadłości oświadcza, że uzyskał zgodę na sprzedaż należącej do upadłego nieruchomości w trybie sprzedaży z wolnej ręki na mocy postanowienia Sędziego – komisarza Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 1 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GUp 113/16.

 3. Syndyk masy upadłości oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.):

  1. sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej,

  2. nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe Upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości,

  3. sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych Sędziemu-komisarzowi.

§ 2 Przedmiot sprzedaży.

 1. Przedmiotem niniejszej sprzedaży jest prawo własności nieruchomości położonej w Brzezinkach przy ul. Głównej 2, działka nr 71/10 AM-1, o powierzchni 0,25 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym o powierzchni zabudowy 188 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00006196/6.

§3 Obwieszczenie o sprzedaży

 1. Syndyk zaprasza do udziału w sprzedaży poprzez zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl oraz internetowych, ogólnodostępnych portalach ogłoszeniowych obwieszczenia informującego o trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży nieruchomości, które powinny się ukazać nie później niż 2 tygodnie przed otwarciem ofert.

 2. Obwieszczenie o sprzedaży, które ukaże się w miejscach wskazanych w pkt 1 zawiera, co najmniej:

 1. nazwę i adres sprzedającego;

 2. miejsce i termin zapoznania się ze szczegółową ofertą syndyka oraz z treścią regulaminu;

 3. wysokość wadium;

 4. miejsce i termin składania ofert;

 5. miejsce i termin rozpoznania ofert.

§ 4 Wadium

 1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości 60 1050 1575 1000 0092 4294 9312.

 2. Wadium zabezpiecza zawarcie umowy sprzedaży oraz zapłatę całej ceny.

 3. Oferentom niewybranym syndyk zwraca wadium w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

§ 5 Oferta nabycia przedmiotu sprzedaży

 1. Oferta nabycia przedmiotu sprzedaży powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

  1. dokładne oznaczenie składającego ofertę zawierające: imię i nazwisko (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej – firmę/nazwę oferenta), miejsce zamieszkania (w przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej – adres siedziby), nr dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON, KRS, adres korespondencyjny, wskazanie osoby upoważnionej do reprezentacji, telefon, e-mail;

  2. dokument potwierdzenia wpłaty wadium zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu;

  3. oferowaną cenę zakupu lokalu, nie niższą jednak niż minimalna cena zakupu;

  4. aktualny odpis z KRS lub wydruk potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku gdy oferentem jest przedsiębiorca);

  5. dokumenty umocowujące do działania w imieniu oferenta;

  6. w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie wymaganej do dokonania czynności, dla której pełnomocnik został ustanowiony;

  7. pisemne zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą oraz uiszczenia ceny przed zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 1. Do oferty należy dołączyć:

  1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami postępowania określonymi w niniejszym Regulaminie, a także, że spełnia jego warunki i przyjmuje warunki postępowania określone w niniejszym Regulaminie bez żadnych zastrzeżeń;

  2. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z księgą wieczystą nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży oraz znany jest mu stan faktyczny i prawny tej nieruchomości oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu nabycia przedmiotu sprzedaży w stosunku do syndyka masy upadłości i upadłego;

  3. oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w pkt 4 ppkt a niniejszego paragrafu.

 1. Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 2. Przy dokonywaniu wyboru oferty nie będą brane pod uwagę oferty:

 1. złożone przez syndyka masy upadłości, Sędziego-komisarza, reprezentantów (w tym pełnomocników) upadłego oraz ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu;

 2. nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, niekompletne w tym nie zawierające oświadczeń, o których mowa w pkt 2 powyżej,

 3. warunkowe, nieczytelne lub z innymi zastrzeżeniami.

 1. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez cały czas określony w Regulaminie do daty rozstrzygnięcia sprzedaży. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 6 Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 12:00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy Al. Armii Krajowej 4b/7 we Wrocławiu w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 lub pocztą, przesyłając ją listem poleconym na podany powyżej adres siedziby syndyka masy upadłości. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby syndyka masy upadłości. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie oraz zawierać wyraźny dopisek: „NIE OTWIERAĆ PRZED 25.07.2017 godz. 12.30 – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI”.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie syndyka masy upadłości.

 3. W trakcie otwarcia ofert Syndyk odczyta nazwę i adres oferenta oraz oferowaną cenę.

 4. Oceny złożonych w terminie określonym w pkt 1 powyżej ofert dokona syndyk masy upadłości w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.

 5. Podstawowe kryterium wyboru oferty przez Syndyka stanowi najwyższa zaoferowana cena równa minimalnej cenie zakupu lub wyższa od niej.

 6. W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowaną najwyższą ceną, a pozostałymi cenami wyniesie mniej niż 10%, syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży nieruchomości za jak najkorzystniejszą cenę. W licytacji uczestniczy oferent, który zaoferował najwyższą cenę oraz oferenci, których oferty różnią się w zakresie ceny z najwyższą złożoną ofertą, o kwotę nie większą niż 10% najwyższej zaoferowanej ceny. Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie 14 dni, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.

 7. Zasady licytacji są następujące:

 1. licytacja ma formę ustną i rozpoczyna się od wywołania najwyższej ceny zaproponowanej przez oferentów w ofertach pisemnych,

 2. postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,1 % ceny, o której mowa w ppkt a,

 3. zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje wyższą cenę,

 4. po ustaniu przystąpień syndyk uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 7. Warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego

 1. W terminie do 30 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty nabycia przedmiotu sprzedaży, uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć z syndykiem masy upadłości umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.

 2. Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, nastąpi w terminie wyznaczonym przez syndyka. O terminie syndyk masy upadłości zawiadomi uczestnika postępowania, którego oferta została wybrana.

§ 8. Cena nabycia

 1. Uiszczenie pozostałej ceny nabycia przez uczestnika postępowania nastąpi w drodze przelewu na rachunek bankowy masy upadłości: 60 1050 1575 1000 0092 4294 9312 przy czym wpłata całej ceny powinna zostać zaksięgowana na rachunku przed uzgodnionym przez strony terminem zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Cena nabycia przedmiotu sprzedaży nie może zostać uiszczona przez potrącenie.

 3. Nieuiszczenie przez uczestnika postępowania całej ceny nabycia przedmiotu sprzedaży lub uiszczenie jej jedynie w części, albo też niestawienie się przez niego bez usprawiedliwienia w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 7 pkt 1 i 2 będzie traktowane jako uchylenie się przez tego uczestnika postępowania od zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. W przypadkach opisanych w pkt 3 powyżej uczestnik postępowania traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty, w szczególności nie będzie mu przysługiwało roszczenie o przeniesienie prawa własności przedmiotu sprzedaży. Syndyk nadto będzie uprawniony do zatrzymania wadium. W takiej sytuacji oferent wybrany wykluczony zostaje z ewentualnych dalszych przetargów organizowanych przez syndyka na ten lub inny przedmiot.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży, w tym opłaty notarialne, wszelkie koszty opłat sądowych ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży.

 2. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania przyczyn jak również wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 3. Syndyk nie odpowiada za stan prawny i fizyczny przedmiotu sprzedaży oraz składników wchodzących w jego skład. Rękojmia za wady lokalu zostaje wyłączona.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459), w szczególności przepisy art. 66-71 Kodeksu cywilnego.

Wrocław, dnia 19 czerwca 2017 r.

Syndyk

Magdalena Czyszczoń  kancelaria adwokacka Czyszczoń http://www.kancealariaczyszczon.com

Resize text-+=