Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

regulamin sprzedaży Rzeczyccy

REGULAMIN PIERWSZEJ SPRZEDAŻY

nieruchomości – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19 położonego we Wrocławiu przy ul. Głównej 90 w udziałach po 1/2  części w prawie własności na rzecz Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego

 

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. „upadli” – Monika Rzeczycka i Tomasz Rzeczycki jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
 2. „przedmiot sprzedaży” – wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości (w udziałach po 1/2 części na rzecz Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego) – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19, składającego się z dwóch pokojów, przedpokoju, kuchni, łazienki i garderoby, o powierzchni użytkowej 54 m2, umiejscowionego na czwartym piętrze budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Głównej 90, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 59/10.000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1K/00122514/7), gdzie budynek ów jest postawiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, założył księgę wieczystą nr WR1K/00371775/4,
 3. „minimalna cena zakupu” – zaoferowana łączna cena kupna przedmiotu sprzedaży nie może być niższa niż 700,00 złbrutto (trzysta trzy tysiące siedemset złotych 00/100)
 4. „syndyk masy upadłości” – syndyk masy upadłości  Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odpowiednio: dla Moniki Rzeczyckiej z dnia z dnia 27 listopada 2017 r. sygn. VIII GU 523/17, dla Tomasza Rzeczyckiego z dnia z dnia 27 listopada 2017 r. sygn. VIII GU 524/17.

 

 • 1 Oświadczenia syndyka masy upadłości
 1. Sprzedaż organizuje i przeprowadza syndyk masy upadłości  Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odpowiednio: dla Moniki Rzeczyckiej z dnia z dnia 27 listopada 2017 r. sygn. VIII GU 523/17, dla Tomasza Rzeczyckiego z dnia z dnia 27 listopada 2017 r. sygn. VIII GU 524/17.
 2. Syndyk masy upadłości oświadcza, że uzyskał zgodę na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości, w trybie sprzedaży z wolnej ręki, na mocy postanowienia Sędziego – komisarza Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 11 września 2018 r., sygn. akt VIII GUp 216/17.
 3. Syndyk masy upadłości oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.):
 • sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej,
 • nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe Upadłych, także powstałe po ogłoszeniu upadłości,
 • sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych Sędziemu-komisarzowi.

 

 • 2 Przedmiot sprzedaży
  1. Przedmiotem niniejszej sprzedaży jest, wchodzące w skład masy nieruchomości:

prawo własności nieruchomości (w udziałach po 1/2 części na rzecz Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego) – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19, składającego się z dwóch pokojów, przedpokoju, kuchni, łazienki i garderoby, o powierzchni użytkowej 54 m2, umiejscowionego na czwartym piętrze budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Głównej 90, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 59/10.000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1K/00122514/7), gdzie budynek ów jest postawiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, założył księgę wieczystą nr WR1K/00371775/4.

 

 • 3 Obwieszczenie o sprzedaży
 1. Syndyk zaprasza do udziału w sprzedaży poprzez zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl  /przetargi oraz na internetowych, ogólnodostępnych portalach ogłoszeniowych obwieszczenia informującego o trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży nieruchomości, które powinny się ukazać nie później niż 3 tygodnie przed otwarciem ofert.
 2. Obwieszczenie o sprzedaży, które ukaże się w miejscach wskazanych w pkt 1 zawiera, co najmniej:
 3. nazwę i adres sprzedającego;
 4. miejsce i termin zapoznania się ze szczegółową ofertą syndyka oraz z treścią regulaminu;
 5. wysokość wadium;
 6. miejsce i termin składania ofert;
 7. miejsce i termin rozpoznania ofert.
 • 4 Wadium
 1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rachunek masy upadłości Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka ING Bank Śląski 87 1050 1575 1000 0092 4963 1350.
 2. Wadium zabezpiecza zawarcie umowy sprzedaży oraz zapłatę całej ceny.
 3. Oferentom niewybranym syndyk zwraca wadium w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 • 5 Oferta nabycia przedmiotu sprzedaży
 1. Oferta nabycia przedmiotu sprzedaży powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
 2. dokładne oznaczenie składającego ofertę zawierające: imię i nazwisko (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej – firmę/nazwę oferenta), miejsce zamieszkania (w przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej – adres siedziby), nr dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON, KRS, adres korespondencyjny, wskazanie osoby upoważnionej do reprezentacji, telefon, e-mail;
 3. dokument potwierdzenia wpłaty wadium zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu;
 4. oferowaną cenę zakupu lokalu, nie niższą jednak niż minimalna cena zakupu;
 5. aktualny odpis z KRS lub wydruk potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku gdy oferentem jest przedsiębiorca);
 6. dokumenty umocowujące do działania w imieniu oferenta;
 7. w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie wymaganej do dokonania czynności, dla której pełnomocnik został ustanowiony;
 8. w razie zakupu przez małżonków nieruchomości do majątku wspólnego – oferta powinna zostać złożona przez oboje małżonków lub przez jednego małżonka legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie wymaganej do dokonania czynności, dla której pełnomocnik został ustanowiony;
 9. pisemne zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą oraz uiszczenia ceny przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

 

 

 1. Do oferty należy dołączyć:
 2. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami postępowania określonymi w niniejszym Regulaminie, a także, że spełnia jego warunki i przyjmuje warunki postępowania określone w niniejszym Regulaminie bez żadnych zastrzeżeń;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z księgą wieczystą nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży oraz znany jest mu stan faktyczny i prawny tej nieruchomości oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu nabycia przedmiotu sprzedaży w stosunku do syndyka masy upadłości i upadłych;
 4. oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w pkt 4 ppkt a niniejszego paragrafu.
 5. Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 6. Przy dokonywaniu wyboru oferty nie będą brane pod uwagę oferty:
 7. złożone przez syndyka masy upadłości, Sędziego-komisarza, ich małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.
 8. nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, niekompletne w tym nie zawierające oświadczeń, o których mowa w pkt 2 powyżej,
 9. warunkowe, nieczytelne lub z innymi zastrzeżeniami.
 10. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez cały czas określony w Regulaminie do daty rozstrzygnięcia sprzedaży. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • 6 Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2018 do godz. 12:00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości adw. Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka przy Al. Armii Krajowej 4b/7 we Wrocławiu w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 lub pocztą, przesyłając ją listem poleconym na podany powyżej adres siedziby syndyka masy upadłości. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby syndyka masy upadłości.
 2. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie oraz zawierać wyraźny dopisek: „NIE OTWIERAĆ PRZED 05.11.2018 r. godz. 12.30 – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 12.30w siedzibie syndyka masy upadłości.
 4. W trakcie otwarcia ofert Syndyk odczyta nazwę i adres oferenta oraz oferowaną cenę.
 5. Oceny złożonych w terminie określonym w pkt 1 powyżej ofert dokona syndyk masy upadłości w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.
 6. Podstawowe kryterium wyboru oferty przez Syndyka stanowi najwyższa zaoferowana cena równa minimalnej cenie zakupu lub wyższa od niej.
 7. W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowaną najwyższą ceną, a pozostałymi cenami wyniesie mniej niż 10%, syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży nieruchomości za jak najkorzystniejszą cenę. W licytacji uczestniczy oferent, który zaoferował najwyższą cenę oraz oferenci, których oferty różnią się w zakresie ceny z najwyższą złożoną ofertą, o kwotę nie większą niż 10% najwyższej zaoferowanej ceny. Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie 14 dni, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.
 8. Zasady licytacji są następujące:
 9. licytacja ma formę ustną i rozpoczyna się od wywołania najwyższej ceny zaproponowanej przez oferentów w ofertach pisemnych,
 10. postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,1 % ceny, o której mowa w ppkt a,
 11. zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje wyższą cenę,
 12. po ustaniu przystąpień syndyk uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 • 7. Warunki sprzedaży
 1. W terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty nabycia przedmiotu sprzedaży, uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć z syndykiem masy upadłości umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, nastąpi w terminie wyznaczonym przez syndyka. O terminie syndyk masy upadłości zawiadomi uczestnika postępowania, którego oferta została wybrana.
 • 8. Cena nabycia
 1. Uiszczenie pozostałej ceny nabycia przez uczestnika postępowania nastąpi w drodze przelewu na rachunek bankowy masy upadłości: Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka w ING Bank Śląski 87 1050 1575 1000 0092 4963 1350 przy czym wpłata całej ceny powinna zostać zaksięgowana na rachunku przed uzgodnionym przez strony terminem zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Cena nabycia przedmiotu sprzedaży nie może zostać uiszczona przez potrącenie.
 3. Nieuiszczenie przez uczestnika postępowania całej ceny nabycia przedmiotu sprzedaży lub uiszczenie jej jedynie w części, albo też niestawienie się przez niego bez usprawiedliwienia w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 7 pkt 1 i 2 będzie traktowane jako uchylenie się przez tego uczestnika postępowania od zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadkach opisanych w pkt 3 powyżej uczestnik postępowania traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty, w szczególności nie będzie mu przysługiwało roszczenie o przeniesienie prawa własności przedmiotu sprzedaży. Syndyk nadto będzie uprawniony do zatrzymania wadium. W takiej sytuacji oferent wybrany wykluczony zostaje z ewentualnych dalszych sprzedaży organizowanych przez syndyka na ten lub inny przedmiot.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży, w tym opłaty notarialne, wszelkie koszty opłat sądowych oraz podatek PCC ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży.
 2. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania przyczyn jak również wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Syndyk nie odpowiada za stan prawny i fizyczny przedmiotu sprzedaży oraz składników wchodzących w jego skład. Rękojmia za wady lokalu zostaje wyłączona.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.), w szczególności przepisy art. 66-71 Kodeksu cywilnego.

 

 

Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

 

 

 

Magdalena Czyszczoń

Syndyk

www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl

www.kancelariaczyszczon.com

Resize text-+=