Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

3 skutki upadłości konsumenckiej dla małżonka upadłego

3 skutki upadłości konsumenckiej dla małżonka upadłego

Upadłość konsumencka ma wpływ nie tylko na sytuację upadłego, ale również sytuację małżonka upadłego. Niniejszy artykuł opisuje 3 skutki upadłości konsumenckiej dla małżonka upadłego.

Co prawda małżonek nie jest stroną postępowania upadłościowego, jednak w postępowaniu upadłościowym mogą być podejmowane znaczące dla małżonka decyzje i działania dotyczące majątku wspólnego wnioskodawcy i jego małżonka.

Poniżej przedstawię skutki, jakie upadłość konsumencka może wywołać dla małżonka upadłego w sytuacji, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej w dniu ogłoszenia upadłości.

  1. Pierwszym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez małżonka jest powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej oraz wejście majątku wspólnego małżonków w skład masy upadłości i niedopuszczalność dokonania podziału majątku po ogłoszeniu upadłości. To oznacza, że zarówno majątek osobisty małżonka ogłaszającego upadłość jak i majątek wspólny małżonków  wejdą w skład masy upadłości. Majątkiem tym będzie miał prawo zarządzać jedynie syndyk. Małżonek osoby ogłaszającej upadłość nie będzie mógł zarządzać majątkiem, który stanowił wspólną własność małżonków. Poza masą upadłości znajdzie się jedynie majątek osobisty małżonka osoby, która ogłosiła upadłość. Podkreślić należy, że syndyk w toku postępowania upadłościowego będzie dokonywał likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości, a zatem również rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków.

Małżonek upadłego może w takiej sytuacji jedynie złożyć zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym upadłego małżonka. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Niestety małżonek traktowany jest w tym przypadku na równi z pozostałymi wierzycielami. Małżonkowi nie przysługuje żadne pierwszeństwo w dochodzeniu udziału w majątku wspólnym.

Z obserwacji prowadzonych przez Syndyk Magdalenę Czyszczoń wynika, że w praktyce często zdarza się, że roszczenia małżonka z tytułu udziału w majątku wspólnym zostają zaspokojone w niewielkim stopniu.

Wynika to z faktu iż w postępowaniu zgłosi się wielu wierzycieli i kwotę uzyskaną w toku postępowania upadłościowego trzeba podzielić między wiele podmiotów. Niestety nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że małżonek upadłego nie zawinił w powstaniu ciężkiej sytuacji finansowej upadłego.

2. Drugi skutek dla sytuacji małżonka dotyczy zobowiązań wspólnych małżonków. Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków zobowiązania stają się wymagalne. Wymagalność zobowiązań oznacza, że w przypadku, gdy małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt lub pożyczkę to z dniem ogłoszenia upadłości  powstanie zobowiązanie natychmiastowej zapłaty całego kredytu lub całej pożyczki. W takim przypadku zobowiązanym do natychmiastowej zapłaty całej pozostałej do spłaty kwoty kredytu lub pożyczki będzie również małżonek upadłego.

3. Trzeci skutek odnoszący się również do zobowiązań wspólnych małżonka polega na tym, że w postępowaniu upadłościowym nie dochodzi do całościowej spłaty wierzycieli, co dla małżonka upadłego może oznaczać, że w przypadku gdy np. współkredytobiorcami byli oboje małżonkowie, lub gdy małżonek poręczał kredyt, pożyczkę to będzie on zobowiązany sam do zapłaty całej kwoty zobowiązania pozostałej do spłaty po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Bardzo często zdarza się, że małżonek upadłego był poręczycielem przy zobowiązaniach zawieranych przez upadłego w związku z prowadzeniem przez upadłego jednoosobowej działalności gospodarczej, co wiąże się z ryzykiem i może skutkować tym, że w momencie ogłoszenia upadłości wierzyciele zwrócą się do małżonka upadłego o zapłatę przez niego zobowiązania zaciągniętego przez małżonka, który ogłosił upadłość.

 

Możliwością uniknięcia wystąpienia wobec małżonka upadłego wskazanych powyżej skutków, a zwłaszcza likwidacji majątku wspólnego małżonków, jest istnienie między małżonkami rozdzielności majątkowej. W ustawie prawo upadłościowe zostało jednak przewidziane w tym względzie kilka ograniczeń, o których w kolejnym wpisie.

Artykuł przygotowany przez aplikantkę Agnieszkę Hołubecką we współpracy z Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł polub nas na facebooku!

Resize text-+=