Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka w praktyce

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE

Upadłość konsumencka  to świetny sposób, aby uwolnić się od nawarstwiających się kłopotów finansowych, namolnych windykatorów czy komornika, a w konsekwencji uzyskać święty spokój.

Efektem upadłości konsumenckiej co do zasady jest umorzenie długów oraz ciężących na dłużniku zobowiązań. Jednak, żeby nie było tak łatwo dłużnik musi przejść przez postępowanie upadłościowe.

W zależności od posiadanych zobowiązań, majątku i sytuacji osobistej dłużnika samo postępowanie upadłościowe może różnić się od innych i z pewnością nie jest to zwykła formalność.

Poniżej postaram się wyjaśnić kilka kluczowych elementów postępowania, które zawsze wystąpią w toku jego prowadzenia.

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Aby Sąd mógł zająć się Państwa sprawą niezbędny jest wniosek o ogłoszenie upadłości. Dłużnik może złożyć go samodzielnie bądź powierzyć przygotowanie go profesjonalnemu pełnomocnikowi.

We wniosku niezbędne jest wskazanie wszystkich wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań oraz uzasadnienie powstałej sytuacji dłużnika. Co do zasady dłużnik powinien uzasadnić, jakie przyczyny czy przesłanki doprowadziły do powstania zadłużenia i jego obecnej sytuacji finansowej tj. niewypłacalności.

Brak posiadanego majątku nie jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości w takim przypadku koszty jej prowadzenia pokrywa Skarb Państwa.

Wniosek winien być przygotowany na odpowiednim formularzu i złożony do Sądu Rejonowego właściwego względem zamieszkania dłużnika.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ PRZEZ SĄD

To jeden z kluczowych etapów postępowania upadłościowego w tym miejscu bowiem Sąd decyduje o ogłoszeniu upadłości i kontynuowaniu postępowania upadłościowego bądź odrzuca wniosek jako bezzasadny.

Wniosek o ogłoszenie upadłości rozpatrywany jest przez Sąd. Celem tego badania jest zweryfikowania czy zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości. Chodzi tu przede wszystkim o to, czy dłużnik nie dopuścił się rażącego niedbalstwa w zaciąganiu swoich zobowiązań czy też nie działał z założeniem pokrzywdzenia swoich wierzycieli.

Kolejną przesłanką badaną przez Sąd jest niewypłacalność dłużnika, czyli stan w którym nie jest on w stanie samodzielnie regulować swoich zobowiązań.

  • LIKWIDACJA MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Uwzględnienie wniosku przez Sąd rozpoczyna kolejną fazę postępowania upadłościowego. Powołany zostaje Syndyk, który przejmuje majątek upadłego i w jego imieniu przeprowadza jego likwidację.

Syndyk sporządza listę wierzycieli wraz z zadłużeniem oraz ustala składniki majątku dłużnika. Majątek dłużnika podlega sprzedaży i zgromadzone dzięki temu środki są rozdysponowywane pomiędzy wierzycielami.

Należy pamiętać, że ukrywanie majątku lub udzielanie nierzetelnych informacji może skutkować umorzeniem postępowania. Należy zatem współpracować z Syndykiem i informować rzetelnie o wszystkich swoich zobowiązaniach oraz posiadanym majątku.

Likwidacja majątku kończy się sporządzeniem przez Syndyka planu podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika.

Sąd zatwierdzając plan podziału kończy etap likwidacji majątku dłużnika.

SPŁATA WIERZYCIELI – PLAN SPŁAT

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego jest ustalenie planu spłat wierzycieli w przypadku, gdy nie udało się zaspokoić wierzycieli.

Maksymalny czas, w jakim dłużnik musi spłacać swoje zobowiązanie wynikające z planu spłat wynosi 3 lata i regulowany jest w ratach miesięcznych.

To jak długi okres przyjęty zostanie do planu spłat i w jakiej wysokości dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania regulowane jest postanowieniem Sądu. Sąd weźmie  pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuację materialną i rodzinną.

Spłata zobowiązań przez dłużnika określonych w planie spłat kończy postępowanie upadłościowe. Pozostałe niespłacone zobowiązania zostają umorzone przez Sąd, a dłużnik może cieszyć się świętym spokojem.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką lub przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł Upadłość konsumencka w praktyce przygotowany przez Syndyk Magdalenę Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=